อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 
ลืมรหัสผ่าน
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 186 คน
สถิติเดือนนี้ 4813 คน
สถิติปีนี้ 123268 คน
สถิติทั้งหมด 1138308 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ <15 มิ.ย. 64>

 ใบสมัครสมาชิกสามัญ (190 KB.)
ใบสมัครสมาชิกสมทบ (บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร) (380 KB.)


เอกสารดาวน์โหลดสำหรับเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก (เอกสารที่ต้องเตรียมโปรดอ่านหน้าแรกด่านล่าง) <26 ธ.ค. 60>

 คำขอเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก (415 KB.)


เอกสารดาวน์โหลดสำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน (เอกสารที่ต้องเตรียมโปรดอ่านหน้าแรก) <23 พ.ย. 60>

 คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินและเอกสารประกอบ (773 KB.)


เอกสารดาวน์โหลดสำหรับเงินกู้สามัญทั่วไปและเฉพาะกิจ (เอกสารที่ต้องเตรียมโปรดอ่านหน้าแรก) <23 พ.ย. 60>

 คำขอกู้สามัญ สัญญาเงินกู้และค้ำประกัน (เฉพาะเอกสารค้ำประกันเริ่มหน้า 14 เป็นต้นไป) (1.26 MB.)
แบบฟอร์มประกันสินเชื่อ สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญ วงเงินเกิน 100,000 บาท ตั้งแต่มกราคม 2562 (3.15 MB.)


หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าหุ้นหรือเงินอื่นๆผ่านบัญชีธนาคาร <23 พ.ย. 60>

 หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าหุ้นหรือเงินอื่นๆผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร (83 KB.)


แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯที่เสียชีวิต <02 ธ.ค. 57>

 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯที่เสียชีวิต (100 KB.)
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ (176 KB.)


คำขอเปิด-ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพิ่มทรัพย์/เพิ่มพูน) <01 ก.ย. 57>

 แบบแจ้งความประสงค์ขอปิดบัญชีเงินฝาก (69 KB.)
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับเงินกู้ (490 KB.)
ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ (97 KB.)
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์/เพิ่มพูน (192 KB.)
ใบฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (286 KB.)
หนังสือใบแจ้งความจำนง ขอเพิ่ม/ลด เงินฝากออมทรัพย์ รายเดือนของสหกรณ์ (303 KB.)


แบบฟอร์มเอกสารสำหรับดาวน์โหลดอื่นๆ <27 พ.ย. 52>

 ใบขอลาออกจากสหกรณ์ (ลาออกเสนอที่ประชุมประจำทุกเดือน ที่ประชุมอนุมัติลาออกโอนเงินไม่เกิน วันที่ 15 เดือนถัดไป) (274 KB.)
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (234 KB.)
ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ (154 KB.)
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(สมาชิกสมทบ) (232 KB.)
คำขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อซื้ออาวุธปืน (517 KB.)
คำขอกู้สามัญซื้อสินค้า (129 KB.)
สัญญาเงินกู้สามัญซื้อสินค้า (176 KB.)
หนังสือคํ้าประกันสำหรับเงินกู้เพื่อซื้อสินค้า(สมาชิกลูกจ้างภารกิจ/ทั่วไป) (111 KB.)
แบบฟอร์มขอเพิ่ม/ลด ทุนเรือนหุ้น (294 KB.)