อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 91 คน
สถิติเดือนนี้ 2263 คน
สถิติปีนี้ 49218 คน
สถิติทั้งหมด 1266349 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (30 มิถุนายน 2564) (453 KB.)
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (31 ธันวาคม 2564) (419 KB.)
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (30 มิถุนายน 2565) (85 KB.)
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (31 ธันวาคม 2565) (85 KB.)