อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 69 คน
สถิติเดือนนี้ 10225 คน
สถิติปีนี้ 112051 คน
สถิติทั้งหมด 1329182 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (30 มิถุนายน 2564) (453 KB.)
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (31 ธันวาคม 2564) (419 KB.)
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (30 มิถุนายน 2565) (85 KB.)
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (31 ธันวาคม 2565) (85 KB.)
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (30 มิถุนายน 2566) (61 KB.)