คณะกรรมการดำเนินการ

นายอินทปัตร บุญทวี
ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23
นายอภิชาติ เทพชา
รองประธานดำเนินการ
นางสาวภาวิณี โพธิ์มั่น
รองประธานดำเนินการ
นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ
คณะกรรมการ/เหรัญญิก
นายสักการ ณิยกูล
คณะกรรมการ/เลขานุการ
นายสุบรรณ์ ฟองศรี
คณะกรรมการ
นางทัศพร ขอดแก้ว
คณะกรรมการ
นางจินตนา หวันแดง
คณะกรรมการ
จอ.ศรัณยพงศ์ จันทร์นวล
คณะกรรมการ
นางณิสรา มีราจง
คณะกรรมการ
นางระวีวรรณ ธรรมสานุกุล
คณะกรรมการ
นางสาวสุริศรี สารพฤกษ์
คณะกรรมการ
นายวรกานต์ สุภากาศ
คณะกรรมการ
นายจรูญโรจน์ แก้วมณี
คณะกรรมการ
นายสุรินทร์ ทาเกิด
คณะกรรมการ
 
   
 
Copyright © 2009-2023 โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
http://www.cmsahakorn.com