อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 16 คน
สถิติวันนี้ 106 คน
สถิติเดือนนี้ 7848 คน
สถิติปีนี้ 50638 คน
สถิติทั้งหมด 1391769 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ <15 มิ.ย. 64>

 ใบสมัครสมาชิกสามัญ (368 KB.)
ใบสมัครสมาชิกสมทบ (บิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร) (400 KB.)


เอกสารดาวน์โหลดสำหรับเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก (เอกสารที่ต้องเตรียมโปรดอ่านหน้าแรกด่านล่าง) <26 ธ.ค. 60>

 คำขอเงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก (528 KB.)


เอกสารดาวน์โหลดสำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน (เอกสารที่ต้องเตรียมโปรดอ่านหน้าแรก) <23 พ.ย. 60>

 คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินและเอกสารประกอบ (773 KB.)


เอกสารดาวน์โหลดสำหรับเงินกู้สามัญทั่วไปและเฉพาะกิจ (เอกสารที่ต้องเตรียมโปรดอ่านหน้าแรก) <23 พ.ย. 60>

 คำขอกู้สามัญ สัญญาเงินกู้และค้ำประกัน (เฉพาะเอกสารค้ำประกันเริ่มหน้า 14 เป็นต้นไป) (1.34 MB.)
แบบฟอร์มประกันสินเชื่อ สำหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญ วงเงินเกิน 100,000 บาท ตั้งแต่มกราคม 2562 (3.15 MB.)
หนังสือรับรองการต่ออายุสัญญาจ้างพนักงานจ้าง (129 KB.)


หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าหุ้นหรือเงินอื่นๆผ่านบัญชีธนาคาร <23 พ.ย. 60>

 หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าหุ้นหรือเงินอื่นๆผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร (143 KB.)


แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯที่เสียชีวิต <02 ธ.ค. 57>

 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯที่เสียชีวิต (100 KB.)
แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ (176 KB.)


คำขอเปิด-ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพิ่มทรัพย์/เพิ่มพูน) <01 ก.ย. 57>

 เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับเงินกู้ (155 KB.)
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์/เพิ่มพูน (202 KB.)
หนังสือใบแจ้งความจำนง ขอเพิ่ม/ลด เงินฝากออมทรัพย์ รายเดือนของสหกรณ์ (303 KB.)
ใบฝากเงินออมทรัพย์ฯ (91 KB.)
ใบถอนเงินฝาก/ปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) (97 KB.)


แบบฟอร์มเอกสารสำหรับดาวน์โหลดอื่นๆ <27 พ.ย. 52>

 ใบขอลาออกจากสหกรณ์ (ลาออกเสนอที่ประชุมประจำทุกเดือน ที่ประชุมอนุมัติลาออกโอนเงินไม่เกิน วันที่ 15 เดือนถัดไป) (186 KB.)
ใบลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ (154 KB.)
แบบฟอร์มขอลด ทุนเรือนหุ้น (294 KB.)
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สามัญ) (169 KB.)
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สมทบ) (168 KB.)