อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 124 คน
สถิติเดือนนี้ 7866 คน
สถิติปีนี้ 50656 คน
สถิติทั้งหมด 1391787 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 
  ชื่อคำถาม : กองทุนสวัสดิ์การของสมาชิกกู้เงินสหกรณ์
ผู้ตั้งคำถาม : ผู้จัดการ
IP : 180.183.146.34
วัน-เวลา : 21 ม.ค. 57 - 15:17 น.
 
     
  ข้อความ : กองทุนสวัสดิ์การของสมาชิกที่กู้เงินสามัญ  
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ผู้จัดการ
IP : 180.183.146.34
โทรศัพท์ : 053-277197
อีเมล์ : sahakorn_99@hotmail.com
วัน-เวลา : 21 ม.ค. 57 - 15:29 น.
ข้อความ : สหกรณ์ฯ ก่อตั้งกองทุนสวัสดิการประกันความเสี่ยงกับสมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. สมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์เกิน 100,000.- บาท หักจากยอดเงินกู้ 9,600 บาท เข้าฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-กองทุน ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี 2. สมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์เกิน 500,000.- หักจากยอดเงินกู้ 19,200.- บาท เข้าฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-กองทุน ได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี
หากสมาชิกกองทุนเสียชีวิต จะหักเงินฝากของสมาชิกในกองทุนทุกราย รายละ 1,000.- บาท เพื่อจ่ายชำระหนี้ให้กับสหกรณ์(กรณีมีหนี้ค้าง) และให้กับทายาท และจะเรียกเก็บกับสมาชิกที่เป็นสมาชิกกองทุนเท่านั้น มิใช่สมาชิกสหกรณ์ฯ ทั้งหมด ส่วนยอดเรียกเก็บจะเริ่มเก็บรายเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ 57 เดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 5 เดือน ให้ครบตามยอดที่หักเงินจากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-กองทุน
ดังนั้น สมาชิกกองทุนจะมีเงินคงเหลือเท่าเดิม คือ 9,600 และ 19,200 บาท
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : สมาชิก
IP : 110.164.137.77
วัน-เวลา : 10 ก.พ. 57 - 11:52 น.
ข้อความ : สหกรณ์ฯ ทั้งหมด ส่วนยอดเรียกเก็บจะเริ่มเก็บรายเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ 57 เดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 5 เดือน ให้ครบตามยอดที่หักเงินจากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ-กองทุน

ขอถามว่า
ถ้าใน 1 เดือน มีสมาชิกเสียชีวิต 5 คน จะต้องจ่ายเดือนละ 200x5 = 1,000 บาท จำนวน 5 เดือน

แล้ว ตัวอย่าง เช่น ลูกจ้างตามภารกิจ เงินเดือน ประมาณ 9,000 บาท ภาระนี้จะไม่หนักไปเหรอ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ผู้จัดการ
IP : 180.183.150.38
โทรศัพท์ : 053-277197
อีเมล์ : sahakorn_99@hotmail.com
วัน-เวลา : 12 ก.พ. 57 - 15:28 น.
ข้อความ : เรียนสมาชิกฯ ทราบ
จากสถิติการเสียชีวิตของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่แรกตั้ง มีเสียชีวิตภายใน 1 ปี มากที่สุด 2 ราย ในปีพ.ศ. 2555 ดังนั้น โอกาสน้อยที่สมาชิกฯ จะเสียชีวิตมากใน 1 เดือน 5 คน
แต่ ถ้าหากว่าใน 1 เดือน มีสมาชิกเสียชีวิต 5 คน จริง ทางสหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บสมาชิกกองทุนฯ โดยไม่ให้กระทบกับรายรับสุทธิหลังหักรายจ่ายของสมาชิก แน่นอน อาจจะเรียกเก็บรายเดือน เดือนละ 500 บาท 10 เดือน หรืออื่นๆ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สหกรณ์ฯ ดำเนินงานโดยคิดถึงสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นหลัก กองทุนนี้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกันไม่ต้องรับภาระ อาทิเช่น รายสมาชิกอบต.บ้านปงที่เสียชีวิต มีหนี้คงเหลือ 3XX,XXXบาท ผู้ค้ำประกันไม่ต้องชดใช้แทน กองทุนฯ จ่ายให้ และฌาปนกิจศพจ่ายให้ ทายาทผู้รับผลประโยชน์ได้รับคืนเป็นเงิน 1XX,XXX บาท
จึงขอแจ้งให้สมาชิกฯ ทราบว่า กองทุนนี้เพื่อสมาชิกผู้กู้เงินสามัญและผู้ค้ำประกัน อย่างแท้จริง โดยมิหักค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว
แสดงความคิดเห็น / ตอบคำถาม
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพ

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
 
 
« กลับไปดูคำถามทั้งหมด