อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 127 คน
สถิติเดือนนี้ 7869 คน
สถิติปีนี้ 50659 คน
สถิติทั้งหมด 1391790 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก

1. ไม่เป็นวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลล้มละลาย
2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
3. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีอายุในวันสมัครไม่เกิน  60  ปี บริบูรณ์
4. ไม่เป็นผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสมาคมนี้และพ้นจากการเป็นสมาชิกตามข้อ14(2) (3)และ(4)

5. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ หรือเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจนี้

6. เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ตามข้อ 5 ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

7. ต้องมีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ

สิทธิของสมาชิก

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการ และเรียกร้องให้คณะกรรมการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์ของสมาคม

2. เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อบริหารงานสมาคม รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง

3. ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบการดำเนินกิจการของสมาคมในวันเวลาเปิดทำการ

4. ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า  50 คน หรือจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวน สมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้

5. ร้องขอต่อนายทะเบียนให้ส่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นัดเรียก หรือได้ประชุมกัน หรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม และต้องร้องขอภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ

6. ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอให้คัดรายการ และรับรองสำเนาเอกสารของสมาคมจากนายทะเบียน

7. มอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นซึ่งมิใช่สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ และออกเสียลงคะแนนแทนตนได้  ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่ง รับมอบฉันทะได้คนเดียว

8. ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ร้องขอนายทะเบียนสั่งให้เลิกสมาคม พร้อมด้วยเหตุผล หรือร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม

9. แสดงความจำนงต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเป็นผู้ชำระบัญชี ในกรณีที่สมาคมต้องเลิกตามมติที่ประชุมใหญ่

10. ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชำระบัญชีที่ได้ตั้งไว้

11. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคม กรณีถูกคัดชื่อออกตามข้อ  14 (4) ในข้อบังคับสมาคม

ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2564 (255 KB.)
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สามัญ) (169 KB.)
ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สมทบ) (168 KB.)