คณะกรรมการดำเนินการ

นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ
ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24
นายอภิชาติ เทพชา
รองประธานดำเนินการ
นางสาวภาวิณี โพธิ์มั่น
รองประธานดำเนินการ
นายสักการ ณิยกูล
คณะกรรมการ/เลขานุการ
นางณิสรา มีราจง
คณะกรรมการ/เหรัญญิก
นายสุบรรณ์ ฟองศรี
คณะกรรมการ
นางทัศพร ขอดแก้ว
คณะกรรมการ
นางจินตนา หวันแดง
คณะกรรมการ
นายจรูญโรจน์ แก้วมณี
คณะกรรมการ
นางสาวจันทิมาพร ทองนาค
คณะกรรมการ
นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
คณะกรรมการ
จ.ส.ต.ประสิทธิ์ บัวเต้า
คณะกรรมการ
นายชินวัตร นิลบรรพต
คณะกรรมการ
นายเทอดพงษ์ วงค์จิตติมา
คณะกรรมการ
นางศิรินภา วิเชียรโชติ
คณะกรรมการ
 
   
 
Copyright © 2009-2024 โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด
http://www.cmsahakorn.com