อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 44 คน
สถิติเดือนนี้ 10200 คน
สถิติปีนี้ 112026 คน
สถิติทั้งหมด 1329157 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประมวลภาพโครงการพัฒนาสมาชิกประจำปี 2566 [07 พ.ย. 66]

ประมวลภาพโครงการสหกรณ์พบผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์ [12 ก.ค. 66]

โครงการสหกรณ์ฯพบผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์ 

เพื่อแจ้งนโยบายการดำเนินงานสหกรณ์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีหน้าที่นำส่งเงินให้สหกรณ์
ของอบต./ทต. กับสหกรณ์ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 รวมทั้งรับทราบข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และปัญหาของการดำเนินงานของสหกรณ์ 
เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิกประจำปี 2566 [12 ก.ค. 66]

ประมวลภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 [03 มี.ค. 66]

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด 

ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ในวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิชั่น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่

จึงขอประมวลภาพการบรรยกาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังกล่าว 

โครงการเยี่ยมเยือนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565 [10 ส.ค. 65]

สหกรณ์ฯจัดโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิก ประจำปี 2565

เขตพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า  

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น

สหกรณ์ฯขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การต้อนรับ และขอประมวลภาพโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิก

ครั้งหน้าสหกรณ์ฯจะจัดเขตอำเภอไหน แล้วพบกันอีกในโอกาสต่อไป

ประมวลภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 [09 มี.ค. 65]

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอประมวลภาพการบรรยกาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังกล่าว โครงการจัดทำแผนงานพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจำปี 2565 [09 มี.ค. 65]

ทางสหกรณ์ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนงานพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจำปี 2565 
ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2565 ณ วีวี่ รีสอร์ท อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา 
โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 [19 ต.ค. 64]

ประมวลภาพ โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 เขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ จอมทอง ฮอด ดอยเต่า และอมก๋อย 👍👍👍

ในวันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบZoom ที่ผ่านมานั้น สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

ครั้งหน้าสหกรณ์ฯจะจัดเขตอำเภอไหน แล้วพบกันอีกในโอกาสต่อไป ☺
โครงการจัดทำแผนงานพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจำปี 2564 [07 ธ.ค. 63]


ทางสหกรณ์ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ 
จัดโครงการจัดทำแผนงานพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจำปี 2564 
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเชียงดาวกู๊ดวิว รีสอร์ท แอนด์สปา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา 

โครงการเยี่ยมเยียนสมาชิก ประจำปี 2563 เขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด [07 ธ.ค. 63]

สหกรณ์ฯจัดโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิก ประจำปี 2563


เขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ได้แก่ ทต.ดอยสะเก็ด ทต.แม่คือ ทต.แม่โป่ง และทต.สันปูเลย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การต้อนรับ และขอประมวลภาพโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิก

ครั้งหน้าสหกรณ์ฯจะจัดเขตอำเภอไหน แล้วพบกันอีกในโอกาสต่อไป 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6