26 มีนาคม 2567
อ่าน 506 ครั้ง

สมาคมฌาปนกิจ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่


คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกสามัญ

1.เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด หรือเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ

3.มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

4.มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์


คุณสมบัติของผู้สมัคร(สมทบ)

        1.เป็นคู่สมรส และบุตร ที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสามัญ(ไม่รับบิดา/มารดา)
 2.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
 3.มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 4.มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
สิทธิของสมาชิก

1. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสมาคมต่อคณะกรรมการ และเรียกร้องให้คณะกรรมการกระทำ หรืองดเว้นการกระทำเพื่อประโยชน์ของสมาคม

2. เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อบริหารงานสมาคม รวมทั้งออกเสียงลงคะแนนทุกครั้ง

3. ขอตรวจสอบบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบการดำเนินกิจการของสมาคมในวันเวลาเปิดทำการ

4. ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่า  50 คน หรือจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวน สมาชิกทั้งหมดร้องขอต่อคณะกรรมการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่งเมื่อใดก็ได้

5. ร้องขอต่อนายทะเบียนให้ส่งเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม ถ้าได้นัดเรียก หรือได้ประชุมกัน หรือได้ลงมติฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคม และต้องร้องขอภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ

6. ขอตรวจเอกสาร คัดเอกสาร หรือขอให้คัดรายการ และรับรองสำเนาเอกสารของสมาคมจากนายทะเบียน

7. มอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นซึ่งมิใช่สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ และออกเสียลงคะแนนแทนตนได้  ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่ง รับมอบฉันทะได้คนเดียว

8. ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ร้องขอนายทะเบียนสั่งให้เลิกสมาคม พร้อมด้วยเหตุผล หรือร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เลิกสมาคม

9. แสดงความจำนงต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเป็นผู้ชำระบัญชี ในกรณีที่สมาคมต้องเลิกตามมติที่ประชุมใหญ่

10. ลงชื่อร่วมกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ร้องขอต่อนายทะเบียนเพื่อแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีคนใหม่แทนผู้ชำระบัญชีที่ได้ตั้งไว้

11. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสมาคม กรณีถูกคัดชื่อออกตามข้อ  14 (4) ในข้อบังคับสมาคม

เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2564 255 KB. 73
2 ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สามัญ) 169 KB. 86
3 ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สมทบ) 168 KB. 60

Share ให้เพื่อน