อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 77 คน
สถิติเดือนนี้ 7819 คน
สถิติปีนี้ 50609 คน
สถิติทั้งหมด 1391740 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 
นางมลทิรา ปาโส
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นางทิพวรรณ จันณะคำ
ผู้ตรวจสอบกิจการ