อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก*
เงินฝากออมทรัพย์  
ออมทรัพย์ 2.50%
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้*
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.50%
เงินกู้สามัญ  
ทั่วไป 8.75%
ทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก 5.00%
สวัสดิการ 7.50%
*ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 138 คน
สถิติเดือนนี้ 7880 คน
สถิติปีนี้ 50670 คน
สถิติทั้งหมด 1391801 คน
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
 
 
 


ประมวลภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 [13 ก.พ. 67]

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด 

ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ในวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาศาลาสหกิจ

เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

จึงขอประมวลภาพการบรรยกาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังกล่าว 

ประมวลภาพบรรยากาศสหกรณ์ออมทรัพย์ท้องถิ่นสระบุรี จำกัด เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ [13 ก.พ. 67]

ทางคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ์และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ท้องถิ่นสระบุรี จำกัด  จำนวน 30 คน 

เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานสหกรณ์

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น 

สวัสดีปีใหม่ 2567 [04 ม.ค. 67]

นายอินทปัตร บุญทวี ประธานกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงความขอบคุณ ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาโครงการจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณประจำปี 2567 [19 ธ.ค. 66]

ทางสหกรณ์ฯ ร่วมกับ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ 
จัดโครงการจัดทำแผนงานพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณ ประจำปี 2567
ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา ประมวลภาพโครงการพัฒนาสมาชิกประจำปี 2566 [07 พ.ย. 66]

ประมวลภาพโครงการสหกรณ์พบผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์ [12 ก.ค. 66]

โครงการสหกรณ์ฯพบผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์ 

เพื่อแจ้งนโยบายการดำเนินงานสหกรณ์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีหน้าที่นำส่งเงินให้สหกรณ์
ของอบต./ทต. กับสหกรณ์ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.สหกรณ์หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 รวมทั้งรับทราบข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และปัญหาของการดำเนินงานของสหกรณ์ 
เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ฯมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

ประมวลภาพโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิกประจำปี 2566 [12 ก.ค. 66]

ประมวลภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 [03 มี.ค. 66]

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด 

ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ในวันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิชั่น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่

จึงขอประมวลภาพการบรรยกาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังกล่าว 

โครงการเยี่ยมเยือนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565 [10 ส.ค. 65]

สหกรณ์ฯจัดโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิก ประจำปี 2565

เขตพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอฮอด และอำเภอดอยเต่า  

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น

สหกรณ์ฯขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การต้อนรับ และขอประมวลภาพโครงการเยี่ยมเยือนสมาชิก

ครั้งหน้าสหกรณ์ฯจะจัดเขตอำเภอไหน แล้วพบกันอีกในโอกาสต่อไป

ประมวลภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 [09 มี.ค. 65]

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอประมวลภาพการบรรยกาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ดังกล่าว 

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6