สหกรณ์ฯร่วมประชุมสัมมนาผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

5 มิถุนายน 2567
อ่าน 49 ครั้ง

สหกรณ์ฯร่วมประชุมสัมมนาผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา นางศิริลักษณ์  ทรายเหนือ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมกับนางสาวนุสรา  วรรณดา ผู้จัดการ ได้ลงนามในลันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด กับสหกรณ์ฯที่มีสมาชิกเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมืออันดีระหว่างกันในการ่วมกันพัฒนาสหกรณ์และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างระหว่างกัน พร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมกัน

รูปภาพ Gallery

Image 1 Image 1 Image 1 Image 1

Share ให้เพื่อน